SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O JEJICH ZPRACOVÁNÍ

(poslední aktualizace: 24.01.2022)

Potvrzením těchto podmínek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů právnickou/fyzickou osobou MDL EXPO s.r.o.se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647, jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

OSOBNÍ ÚDAJ

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu z webové stránky www.komunalniveletrh.cz za účelem návštěvy veletrhu nebo plnění smlouvy (vyřízení objednávek, administrativy ohledně návštěvy veletrhu včetně dotazů návštěvníků, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se veletrhu Komunální veletrh). E-mailové adresy jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o událostech týkajících se veletrhu Komunální veletrh nebo partnerských událostí, zpětného kontaktování ze strany partnerů veletrhu). Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen osobní údaje v nezbytném rozsahu pro zajištění účelu zpracování, konkrétně se jedná o osobní údaje v rozsahu, v jakém je subjekt údajů uvedl v registračním formuláři na webové stránce www.komunalniveletrh.cz.

Konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. E-mail
 3. Město
 4. Pracovní pozice
 5. Den návštěvy

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Udělený souhlas platí také pro třetí osoby pověřené zpracovatelem. Vaše osobní údaje předáváme třetí osobám v rozsahu:

 1. Jméno a příjmení
 2. E-mail
 3. Město
 4. Pracovní pozice
 5. Den návštěvy

Bez Vašeho souhlasu jsme dále povinni předat osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplívajících pro společnost z platných právních předpisů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uchovávat budeme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování, maximálně však po dobu 10 let od vaší poslední aktivity.

ZRUŠENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení zrušit Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zrušení provedete písemnou žádostí na adresu Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7. Na základě zrušení souhlasu neprodleně odstraníme vaše osobní údaje.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Informujeme vás o vašich právech, které vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 1. Práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR).
 2. Práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR).
 3. Práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR).
 4. Práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR).
 5. Právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR).
 6. Práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR).
 7. Práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: info@mdlexpo.cz.

Závěr

Souhlasem prohlašujete, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.